19. mar 2020

Betaler jeg for meget i husleje?

Sådan henvender du dig til huslejenævnet i din kommune

Hvad kan jeg bruge et huslejenævn til?

Hvis du bor til leje hos en privat udlejer, og har nogle lejemæssige vilkår, som du er utilfreds med, kan du få huslejenævnet til at afgøre, om dine lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Lejelovens og Boligreguleringslovens bestemmelser.

Huslejenævnet

I alle kommuner findes et huslejenævn, der afgør de mange former for uenigheder mellem boliglejere og deres udlejer, som kan opstå i privat boligbyggeri. 

Inden du beder nævnet om at tage stilling til sagen, skal du først tage kontakt til din udlejer og søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode huslejenævnet om at vurdere din sag.

Siden 1. januar 2001 har alle kommuner i landet haft pligt til at oprette et huslejenævn enten for den enkelte kommune eller i fællesskab med andre kommuner. Det koster 139 kr. (2013) at indbringe en sag for huslejenævnet. 

En klage til huslejenævnet skal være skriftlig, og du skal vedlægge den nødvendige dokumentation, fx en kopi af din lejekontrakt, en kopi af din udlejers varslingsskrivelse vedrørende lejeforhøjelse eller en kopi af det, du måtte føle dig utilfreds med.

Sagsbehandlingstid

Når huslejenævnet modtager din skrivelse, meddeler det udlejeren, hvad du klager over, og udlejer får en frist på to uger til at fremsætte sine ytringer - som det hedder i loven.

Huslejenævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser, der skal foretages i sagen, og nævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private.

Desuden kan nævnet foretage besigtigelse af ejendommen eller din lejlighed, men i så fald vil såvel du som din udlejer bliver indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

- Lejens størrelse, herunder reguleringen af lejen, vand- og varmeregnskaber

- Parternes pligt til renholdelse og fornyelse under lejeforholdet

- Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning

- Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning

- Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet, herunder hensigtsmæssigheden i ejendomme med mere end seks beboelseslejligheder

- Rimeligheden af aftaler mellem udlejeren og beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder

- Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste

- Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet

- Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse

- Lejerens råderet efter lejelovens § 29, stk. 8

- Udlejerens ret til at disponere over lejerens arealer til brug for tagetagelejemål

- Urimelige vilkår for lejemål af værelser, herunder udlejerens opsigelse

- Manglende overholdelse af husordenen (Husordenssager kan dog kun indbringes af udlejer)

Huslejenævnet kan ikke behandle alle sager

De sager, som huslejenævnet ikke har kompetence til at behandle fordi de falder uden for nævnets område, skal i stedet indbringes for boligretten. Hvis huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise den til boligretten.

Huslejenævnet kan blandt andet ikke behandle:

- Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål. Dog kan nævnet behandle visse tvister om opsigelse af værelseslejemål

- Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet

- Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede

Hvis du vil klage over huslejenævnets afgørelse

Når huslejenævnet har truffet sin afgørelse, kan både du og din udlejer klage videre, hvis huslejenævnets afgørelse ikke er tilfredsstillende.

I Københavns kommune klager man til Ankenævnet for Københavnske Huslejenævn og i alle andre kommuner ved at udtage stævning ved boligretten.

 

Kontakt

KFUM’S Sociale arbejde

Hovedkontoret

Højskolevej 3

5500 Middelfart

Ung økonomi er en del af